Інформація про науково-дослідну роботу кафедри

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри

 

 

Назва кафедри

 

Політичних наук

І.Основні показники НДР

 

Кількість працівників

10

На повну ставку і більше

9

Пенсійного віку

2

Академіків

 

Членів-кореспондентів

-

Докторів наук, професорів

2

Докторів наук, доцентів

-

Кандидатів наук, доцентів

4

Кандидатів наук,ст.викладачів

1

Ст. викладачів

2

Викладачів

1

Асистентів

-

НДР виконували

20

НДР не виконували

 

Направлено до докторантури

-

На посади наукових співробітників

-

Надано 6-ти місячних творч.відпусток

-

Направлено до цільової аспірантури

6

Захищено докторських дисертацій

2

Захищено кандидатських дисертацій

7

Переведено на посади стажистів дослідників

-

Надано 3-х місячних творчих відпусток

-

Друкована продукція

 

Заг. об’єм видань

(к-сть/друк.арк)

102/132,7

Див. дод. № 1

Монографії (к-сть/д.а)

3/5,1

Підручники (к-сть/д.а)

1/2,5

для середньої школи

 

для вищої школи

1/2,5

Навчально-методичні посібники (к-сть/д.а)

2/16,7

для середньої школи

-

для вищої школи

2/16,7

Збірники наукових праць(к-сть/д.а)

4/56,53

Методичні розробки (к-сть/д.а)

2/3,9

Статті у наукових виданнях (к-сть/д.а)

90/47,97

українських

82/43,02

зарубіжних

8/4,95

Отримано патентів

-

Отримано грантів

-

Сума

-

К-сть підготовлених на розгляд проектів

-

Науково-дослідні заклади-партнери з підготовки проектів

-

Отримано премій**

-

міжнародних

-

державних

-

академічних

-

Отримано нагород**

8

Див. дод. № 2

Відрецензовано дис.

 

кандидатських

12

докторських

7

Підготовлено

 

кандидатів наук

9

докторів наук

4

Лабораторії

 

Кількість

 

Діяльність

 

Результати

 

Науково-дослідні центри

 

Кількість

 

Діяльність

 

Результати

 

Співробітництво з НАПН та НАН України

 

Напрям роботи

Кафедра політичних наук в рамках договорів укладених з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса та Інститутом держави і права імені В. Корецького НАН України продовжує співробітництво в контексті виконання кафедральної теми, обміну результатами наукових проектів, видання наукової продукції, практичної підготовки кадрів вищої кваліфікації, наукового стажування тощо.

Професор В.П. Горбатенко є заступником директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. О.В. Бабкіна та В.П. Горбатенко є віце-президентами Академії політичних наук, в рамках якої продовжується теоретичний і прикладний аналіз проблем становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні, політичної мультикультурності, глобалізації політичних процесів, включення України в демократичну політико-правову систему, питання європейської політичної інтеграції та багато інших наукових проблем.

На базі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України продовжується співпраця з різними відділами інституту, які відповідають за інституційні, етнологічні, та державознавчи напрямки розвитку політичної науки, підрозділами, які досліджують політичні і історичні аспекти розвитку української держави, становлення політичної системи, специфіка і проблем розвитку громадянського суспільства та доктринальних перспектив розвитку соціально-правової держави в Україні. Завідувач кафедри, професор О.В. Бабкіна також є членом ще однієї спеціалізованої Вченої ради в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Професор І.М. Варзар та професор В.П.Горбатенко продовжують розробку концепції розвитку політичної науки в Україні, а професор О.В. Бабкіна досліджує проблеми трансформації та демократизації політичних інститутів і процесів в пост модернізованих країнах, приділяє велику увагу перспективам розвитку системи європейської політичної освіти і науки в Україні. Під її керівництвом продовжує функціонувати наукова школа, яка в проблематиці своїх досліджень об’єднує освітянську специфіку нашого університету і новітні тенденції й напрямки розвитку світової політичної науки. Професор С.О.Телешун співпрацює з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України через виконання ряду навчальних та методичних програм спрямованих на дослідження проблем політичної науки в сучасній Україні, аналітичного політологічного моніторингу в загальної аналітики політичних процесів в Україні. Очолюваний проф. С.О.Телешуном навчально-методичний комплекс Національної академії державного управління при Президенті України співпрацює із кафедрою політичних наук у виданні наукової продукції і виконанні серії аналітичних програм. Професор В.М. Бебик – член Експертної ради з соціальних комунікацій ВАК України.

Зав. кафедрою, професор О.В.Бабкіна є членом навчально-методичних комісій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що забезпечує поєднання результатів наукових досліджень викладачів кафедри із впровадженням і вдосконаленням модульно-рейтингової системи освіти. Проф. О.В.Бабкіна та проф. В.П. Горбатенко є членами Навчально-методичних комісій МОНМС України з політології по створенню галузевого стандарту Вищої Освіти України спеціальності «Політологія» (03010401).

Професор Г.І. Зеленько є членом Спеціалізованих вчених Рад, вона обіймає посаду вченого секретаря спеціалізованої Вченої Ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені І.Ф.Кураса. Окрім читання лекцій Г.І. Зеленько є науковим консультантом аспірантів та здобувачів кафедри при написанні кандидатських і докторських дисертацій. Науково-методичний потенціал Інституту політичних і етнонаціональних досліджень став базою для політологів та науковців, що навчаються і працюють в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Кафедра політичних наук в надає постійну методологічну і методичну допомогу філії нашого університету (Вищій соціально-економічній школі) в Празі. Під керівництвом проф. О.В.Бабкіної проводиться моніторинг якості документального і науково-методичного забезпечення філії, методичне наповнення навчально-методичних комплексів. Проводиться обмін науковими стажистами. Зав. кафедрою проф. О.В.Бабкіна неодноразово очолювала Державну екзаменаційну комісію в Празькій філії нашого університету.

Укладено договір про співробітництво із Прешівським університетом (Словаччина).

 

Спільні проекти

-

Обрано членом академій

 

Зарубіжних (ПІБ, назва)

Бабкіна О. В. - член Міжнародної кадрової академії.

Державних (назва)

-

Діюча провідна наукова школа

 

Назва

«Концептуальні засади розвитку політичних наук».

Досліджуються проблеми міжнародної політичної інтеграції, глобалістики, питання системної модернізації, структури сучасного інформаційного суспільства, інформатизації і стандартизації політичних знань, формування політичної культури сучасної молоді, тощо. Професори і провідні викладачі кафедри, викладаючи спецкурси і нормативні курси на освітньо-кваліфікаційних рівнях «магістр» і «спеціаліст» використовують власні наукові і науково-методологічні розробки, монографії, навчально-методичні посібники.

Серед навчальної і навчально-наукової продукції треба виділити розробки: проф. О.В.Бабкіної «Методологія політологічних досліджень», «Актуальні проблеми сучасної політичної науки», проф. В.П. Горбатенко, ст. викл. Л.М.Радченко «Прикладна політологія», проф. С.О.Телешуна «Публічна політика», доц. І.А.Горбатенко «Державне управління та місцеве самоврядування», «Вступ до політології», «Питання наукової та практичної підготовки майбутнього політолога», проф. І.М. Варзаря «Соціально-правова держава», «Міжнародна інтеграція», «Політична етнологія в теоретичних і методичних акцентах і інтерпретаціях», проф. М.А.Дмитренко «Політична система», доцента А.А.Карнаух «Політична культура», ст.викл. В.В.Козьми «Політична регіоналістика».

Всього за 2012 рік викладачі і аспіранти кафедри видали 102 позицій друкованої продукції, загальним обсягом понад 130 друкованих аркушів.

Також у проблематиці кафедральних досліджень питання розвитку політичної свідомості, цінностей і ідеалів суспільного і політичного розвитку, суспільних і доктринальних орієнтирів української держави, нових тенденцій розвитку політичної науки в період постмодернізму. Детально розробляються питання політичної регіоналістики (ст. викл. В.В.Козьма), політичної культури та її ролі на сучасному етапі розвитку політики і політичної науки (доц. І.А. Горбатенко), політичного плюралізму та інструментів його впровадження в сучасному глобалізваному суспільстві (доц. М.А.Остапенко), методологія політичної компаративістики (ст.викл. Л.М.Радченко), концепції технократії, відмінності технократичної системи управління від колегіальної (ст. викл. Л.М.Зайченко), питання структури, ознак та функцій політичної духовності та її ролі в розвитку суспільно-політичного знання (ст. викл. А.І.Козенюк) та ін. Професор О.В.Бабкіна координує наукову роботу викладачів кафедри, органічно включаючи в кафедральну наукову проблематику дослідження професорів кафедри В.М.Бебика, В.П.Горбатенка, І.П.Бідзюри, І.М.Варзаря, С.О. Телешуна. Поєднуючи науково-дослідну роботу із процесом підготовки кадрів вищої кваліфікації, поставивши завдання поглиблення проблематики індивідуальних досліджень викладачів кафедри зав. каф. проф. О.В.Бабкіна власноруч створила і реалізувала концепцію кафедрального Наукового часопису з питань політології і методики викладання наук соціально-гуманітарного циклу. Редагуючи його випуски, проф. О.В.Бабкіна намагається максимально наблизити результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри до потреб розвитку гуманітарної освіти в Україні. Вийшли друком 7, 8 та 9 номери.

 

Керівник

Зав.кафедрою, професор О.В.Бабкіна

Кількість підготовлених кандидатів чи докторів

  1. 1.В рамках діючої наукової школи під керівництвом зав. каф. проф. О.В.Бабкіної та професорів кафедри захищені дисертації: 9 кандидатських (Савич В.О., Волянюк О.Я., Розлуцька А.Б., Запорожець С.А., Волощук Ю.І., Мороз А.С., Антемюк В.Д., Рудницька Н. , Семенець-Орлова І.А.) та 4 докторських (Малиновський В.Я., Цокур Є.Г., Панченко Т.В., Ханстантінов В.О.) дисертацій.

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах***

46

Див. дод. № 3

Участь наукових робіт у виставках***

-

Участь наукових робіт у конкурсах***

-

ІІ. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри (згідно тематичного плану)

 

Науковий напрям

Дослідження проблем гуманітарних наук

Проблема

Теоретична і прикладна політологія.

Тема

Проблеми політичної модернізації і трансформації: світовий досвід та українські реалії.

Замовник

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Виконавці

Колектив кафедри політичних наук

 

Назва кафедри

 

Політичних наук

І.Основні показники НДР

 

Кількість працівників

10

На повну ставку і більше

9

Пенсійного віку

2

Академіків

 

Членів-кореспондентів

-

Докторів наук, професорів

2

Докторів наук, доцентів

-

Кандидатів наук, доцентів

4

Кандидатів наук,ст.викладачів

1

Ст. викладачів

2

Викладачів

1

Асистентів

-

НДР виконували

20

НДР не виконували

 

Направлено до докторантури

-

На посади наукових співробітників

-

Надано 6-ти місячних творч.відпусток

-

Направлено до цільової аспірантури

6

Захищено докторських дисертацій

2

Захищено кандидатських дисертацій

7

Переведено на посади стажистів дослідників

-

Надано 3-х місячних творчих відпусток

-

Друкована продукція

 

Заг. об’єм видань

(к-сть/друк.арк)

102/132,7

Див. дод. № 1

Монографії (к-сть/д.а)

3/5,1

Підручники (к-сть/д.а)

1/2,5

для середньої школи

 

для вищої школи

1/2,5

Навчально-методичні посібники (к-сть/д.а)

2/16,7

для середньої школи

-

для вищої школи

2/16,7

Збірники наукових праць(к-сть/д.а)

4/56,53

Методичні розробки (к-сть/д.а)

2/3,9

Статті у наукових виданнях (к-сть/д.а)

90/47,97

українських

82/43,02

зарубіжних

8/4,95

Отримано патентів

-

Отримано грантів

-

Сума

-

К-сть підготовлених на розгляд проектів

-

Науково-дослідні заклади-партнери з підготовки проектів

-

Отримано премій**

-

міжнародних

-

державних

-

академічних

-

Отримано нагород**

8

Див. дод. № 2

Відрецензовано дис.

 

кандидатських

12

докторських

7

Підготовлено

 

кандидатів наук

9

докторів наук

4

Лабораторії

 

Кількість

 

Діяльність

 

Результати

 

Науково-дослідні центри

 

Кількість

 

Діяльність

 

Результати

 

Співробітництво з НАПН та НАН України

 

Напрям роботи

Кафедра політичних наук в рамках договорів укладених з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса та Інститутом держави і права імені В. Корецького НАН України продовжує співробітництво в контексті виконання кафедральної теми, обміну результатами наукових проектів, видання наукової продукції, практичної підготовки кадрів вищої кваліфікації, наукового стажування тощо.

Професор В.П. Горбатенко є заступником директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. О.В. Бабкіна та В.П. Горбатенко є віце-президентами Академії політичних наук, в рамках якої продовжується теоретичний і прикладний аналіз проблем становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні, політичної мультикультурності, глобалізації політичних процесів, включення України в демократичну політико-правову систему, питання європейської політичної інтеграції та багато інших наукових проблем.

На базі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України продовжується співпраця з різними відділами інституту, які відповідають за інституційні, етнологічні, та державознавчи напрямки розвитку політичної науки, підрозділами, які досліджують політичні і історичні аспекти розвитку української держави, становлення політичної системи, специфіка і проблем розвитку громадянського суспільства та доктринальних перспектив розвитку соціально-правової держави в Україні. Завідувач кафедри, професор О.В. Бабкіна також є членом ще однієї спеціалізованої Вченої ради в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Професор І.М. Варзар та професор В.П.Горбатенко продовжують розробку концепції розвитку політичної науки в Україні, а професор О.В. Бабкіна досліджує проблеми трансформації та демократизації політичних інститутів і процесів в пост модернізованих країнах, приділяє велику увагу перспективам розвитку системи європейської політичної освіти і науки в Україні. Під її керівництвом продовжує функціонувати наукова школа, яка в проблематиці своїх досліджень об’єднує освітянську специфіку нашого університету і новітні тенденції й напрямки розвитку світової політичної науки. Професор С.О.Телешун співпрацює з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України через виконання ряду навчальних та методичних програм спрямованих на дослідження проблем політичної науки в сучасній Україні, аналітичного політологічного моніторингу в загальної аналітики політичних процесів в Україні. Очолюваний проф. С.О.Телешуном навчально-методичний комплекс Національної академії державного управління при Президенті України співпрацює із кафедрою політичних наук у виданні наукової продукції і виконанні серії аналітичних програм. Професор В.М. Бебик – член Експертної ради з соціальних комунікацій ВАК України.

Зав. кафедрою, професор О.В.Бабкіна є членом навчально-методичних комісій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що забезпечує поєднання результатів наукових досліджень викладачів кафедри із впровадженням і вдосконаленням модульно-рейтингової системи освіти. Проф. О.В.Бабкіна та проф. В.П. Горбатенко є членами Навчально-методичних комісій МОНМС України з політології по створенню галузевого стандарту Вищої Освіти України спеціальності «Політологія» (03010401).

Професор Г.І. Зеленько є членом Спеціалізованих вчених Рад, вона обіймає посаду вченого секретаря спеціалізованої Вченої Ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені І.Ф.Кураса. Окрім читання лекцій Г.І. Зеленько є науковим консультантом аспірантів та здобувачів кафедри при написанні кандидатських і докторських дисертацій. Науково-методичний потенціал Інституту політичних і етнонаціональних досліджень став базою для політологів та науковців, що навчаються і працюють в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Кафедра політичних наук в надає постійну методологічну і методичну допомогу філії нашого університету (Вищій соціально-економічній школі) в Празі. Під керівництвом проф. О.В.Бабкіної проводиться моніторинг якості документального і науково-методичного забезпечення філії, методичне наповнення навчально-методичних комплексів. Проводиться обмін науковими стажистами. Зав. кафедрою проф. О.В.Бабкіна неодноразово очолювала Державну екзаменаційну комісію в Празькій філії нашого університету.

Укладено договір про співробітництво із Прешівським університетом (Словаччина).

 

Спільні проекти

-

Обрано членом академій

 

Зарубіжних (ПІБ, назва)

Бабкіна О. В. - член Міжнародної кадрової академії.

Державних (назва)

-

Діюча провідна наукова школа

 

Назва

«Концептуальні засади розвитку політичних наук».

Досліджуються проблеми міжнародної політичної інтеграції, глобалістики, питання системної модернізації, структури сучасного інформаційного суспільства, інформатизації і стандартизації політичних знань, формування політичної культури сучасної молоді, тощо. Професори і провідні викладачі кафедри, викладаючи спецкурси і нормативні курси на освітньо-кваліфікаційних рівнях «магістр» і «спеціаліст» використовують власні наукові і науково-методологічні розробки, монографії, навчально-методичні посібники.

Серед навчальної і навчально-наукової продукції треба виділити розробки: проф. О.В.Бабкіної «Методологія політологічних досліджень», «Актуальні проблеми сучасної політичної науки», проф. В.П. Горбатенко, ст. викл. Л.М.Радченко «Прикладна політологія», проф. С.О.Телешуна «Публічна політика», доц. І.А.Горбатенко «Державне управління та місцеве самоврядування», «Вступ до політології», «Питання наукової та практичної підготовки майбутнього політолога», проф. І.М. Варзаря «Соціально-правова держава», «Міжнародна інтеграція», «Політична етнологія в теоретичних і методичних акцентах і інтерпретаціях», проф. М.А.Дмитренко «Політична система», доцента А.А.Карнаух «Політична культура», ст.викл. В.В.Козьми «Політична регіоналістика».

Всього за 2012 рік викладачі і аспіранти кафедри видали 102 позицій друкованої продукції, загальним обсягом понад 130 друкованих аркушів.

Також у проблематиці кафедральних досліджень питання розвитку політичної свідомості, цінностей і ідеалів суспільного і політичного розвитку, суспільних і доктринальних орієнтирів української держави, нових тенденцій розвитку політичної науки в період постмодернізму. Детально розробляються питання політичної регіоналістики (ст. викл. В.В.Козьма), політичної культури та її ролі на сучасному етапі розвитку політики і політичної науки (доц. І.А. Горбатенко), політичного плюралізму та інструментів його впровадження в сучасному глобалізваному суспільстві (доц. М.А.Остапенко), методологія політичної компаративістики (ст.викл. Л.М.Радченко), концепції технократії, відмінності технократичної системи управління від колегіальної (ст. викл. Л.М.Зайченко), питання структури, ознак та функцій політичної духовності та її ролі в розвитку суспільно-політичного знання (ст. викл. А.І.Козенюк) та ін. Професор О.В.Бабкіна координує наукову роботу викладачів кафедри, органічно включаючи в кафедральну наукову проблематику дослідження професорів кафедри В.М.Бебика, В.П.Горбатенка, І.П.Бідзюри, І.М.Варзаря, С.О. Телешуна. Поєднуючи науково-дослідну роботу із процесом підготовки кадрів вищої кваліфікації, поставивши завдання поглиблення проблематики індивідуальних досліджень викладачів кафедри зав. каф. проф. О.В.Бабкіна власноруч створила і реалізувала концепцію кафедрального Наукового часопису з питань політології і методики викладання наук соціально-гуманітарного циклу. Редагуючи його випуски, проф. О.В.Бабкіна намагається максимально наблизити результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри до потреб розвитку гуманітарної освіти в Україні. Вийшли друком 7, 8 та 9 номери.

 

Керівник

Зав.кафедрою, професор О.В.Бабкіна

Кількість підготовлених кандидатів чи докторів

  1. 2.В рамках діючої наукової школи під керівництвом зав. каф. проф. О.В.Бабкіної та професорів кафедри захищені дисертації: 9 кандидатських (Савич В.О., Волянюк О.Я., Розлуцька А.Б., Запорожець С.А., Волощук Ю.І., Мороз А.С., Антемюк В.Д., Рудницька Н. , Семенець-Орлова І.А.) та 4 докторських (Малиновський В.Я., Цокур Є.Г., Панченко Т.В., Ханстантінов В.О.) дисертацій.

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах***

46

Див. дод. № 3

Участь наукових робіт у виставках***

-

Участь наукових робіт у конкурсах***

-

ІІ. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри (згідно тематичного плану)

 

Науковий напрям

Дослідження проблем гуманітарних наук

Проблема

Теоретична і прикладна політологія.

Тема

Проблеми політичної модернізації і трансформації: світовий досвід та українські реалії.

Замовник

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Виконавці

Колектив кафедри політичних наук