Грунтовно вивчивши основи політології, випускник, зрештою, має відчути себе повноцінним громадянином, реальним творцем справжньої демократії. Ф.Рудич

Представлення кафедри політичних наук (оновлено)

  Кафедра політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова - утворилась на базі кафедри соціально-політичної теорії в 1991 році, як кафедра політології та соціології. У 1992 році здійснено один із перших в Україні набір студентів за спеціальністю «Політологія». З 1993 року кафедру очолює перший доктор політичних наук в Україні, професор, академік Академії політичних наук України, відмінник освіти України О.В. Бабкіна. У 2003 кафедру політології та соціології було реорганізовано та створено кафедру політичних наук, яка є випусковою та займається підготовкою студентів відділення «Політологія».

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 26 викладачів, з яких 11 мають ступінь доктора наук, професора (О.В.Бабкіна, В.М.Бебик, І.М.Варзар, В.П.Горбатенко, М.А.Дмитренко, Г.І.Зеленько, М.А.Остапенко, С.О.Телешун та інші), 9 – ступінь кандидата наук, доцента (О.Я.Волянюк, І.А.Горбатенко, С.Ф. Джердж, А.А.Карнаух, І.І.Климкова, В.В.Козьма, О.В.Поляков, Л.М.Радченко та інші), 4 працюють на посаді старшого викладача (Козенюк А.І., Зайченко Л.М, Волощук Ю.І. та інші) та 2 – на посаді викладача кафедри (Козлова О.М., Гаврилюк Д.Ю.).

Завантажити розширену інформацію про професорів кафедри політичних наук

В Інституті політології та права, зокрема, та на кафедрі політичних наук, що є його структурним підрозділом, здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «спеціаліст». З 1996 року відкрито аспірантуру за спеціальностями 23.00.01 - теорія та історія політичної науки, 23.00.02 – політичні інститути та процеси, у 2004 році аспірантуру та докторантуру – за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Завдяки роботі спеціалізованої вченої ради Д. 26.053.12 (2008-2013 рр.) у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова по захисту дисертацій, яку очолює О. В. Бабкіна, всього захищено 63 кандидатських та 10 докторських дисертацій, підготовлених на базі вищих навчальних закладів різних регіонів України (Запоріжжя, Луцьк, Вінниця, Суми, Миколаїв, Кіровоград, Київ, Чернівці та інші).

На кафедрі політичних наук, починаючи з початку 90-х років ХХ ст., сформовано науково-теоретичну та педагогічну школу «Концептуальні засади розвитку політичних наук», яка є однією з найперших та найвпливовіших в Україні та за її межами. Науково-дослідна робота викладачів кафедри розвивається за основним науковим напрямом університету: «Дослідження проблем гуманітарних наук», в рамках якого розробляється наукова проблема: «Теоретична і прикладна політологія» та відповідна тема: «Проблеми політичної модернізації і трансформації: світовий досвід і українські реалії».

Завідувач кафедри, професор О.В. Бабкіна (дисертація на тему «Неоконсервативная политическая мысль: сущность, проблемы, тенденции развития», 1992 р.) продовжує ретельно досліджувати західні неоконсервативні і неоліберальні політичні теорії, розробляє проблеми демократизації постсоціалістичних країн, працює над розвитком сучасної вітчизняної політичної науки та політичної освіти, вивчає особливості формування демократичної політико-правової культури молоді, її політичної соціалізації в умовах перехідної політичної динаміки, аналізує специфічні політичні реалії соціальної і правової держави.

Професор І.М. Варзар, якому належить розвиток сучасних політико-етнологічних досліджень в Україні (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Політична етнологія як наука: історіологія, теорія, методологія, праксеологія» захищена у 1995 р.), розробляє науково-дослідницьку проблему етнодержавознавчих аспектів сучасного політичного розвитку. Професор В.П. Горбатенко, який успішно захистив докторську дисертацію з актуальної проблеми «Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів» (1999р.), сьогодні разом з аспірантами та докторантами кафедри окреслив перспективний напрямок дослідження - політичне прогнозування. Професор Остапенко М.А. досліджує проблеми політичного плюралізму та інструментів його впровадження. Професор Дмитренко М.А. аналізує особливості інноваційного розвитку сучасної України. Професор Зеленько Г.І. досліджує процеси політичної інституціоналізації посткомуністичних країн, консоціальні практики в Україні та країнах ЦСЄ, перспективи режимної трансформації в Україні. Професор С.О.Телешун працює над проблематикою системи політичного консультування та аналітики політичних процесів.

Детально розробляються питання політичної освіти та її ролі в епоху інформатизації та стандартизації політичного знання (доц. І.А.Горбатенко), множинності політичних інтересів (доц. Л.М.Радченко), середнього класу (доц. В.В.Козьма), актуальні проблеми політики пам’яті (доц. О.Я.Волянюк), концепції технократії (ст.викл. Л.М.Зайченко), питання структури та ознак політичної духовності (ст.викл. А.І.Козенюк), особливості національних меншин (ст. викл. Волощук Ю.І.), ментальні характеристики політичної свідомості (викл. О.М.Козлова) та ін.

Поєднавши науково-дослідну роботу із процесом підготовки кадрів вищої кваліфікації, професор О.В.Бабкіна створила оригінальну концепцію кафедрального наукового часопису, що визнаний ВАК України як фаховий з політичних наук. Починаючи з 2008 року вийшло вже 12 випусків Наукового часопису «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін». Викладачі кафедри беруть активну участь у написанні підручників «другого покоління», а саме підручників з галузевих політичних наук. В 1997 році авторський колектив кафедри політології підготував і видав один з перших в Україні підручник «Політологія» за редакцією О.В.Бабкіної та В.П.Горбатенка (1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010 рр. видання), підручник «Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки» за авторством В.Й.Скиби, В.П.Горбатенко, В.В.Туренко (1996, 1998 рр. видання), «Політологічний енциклопедичний словник» за редакцією Ю.С. Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка (1997, 2004 рр.) та ін. Лише за останні 5 років на кафедрі політичних наук видано близько 600 одиниць наукової продукції, серед них 19 монографій, близько 50 підручників і навчальних посібників, з них 11 грифом МОН, більше 35 навчально-методичних розробок, понад 500 статей та тезових доповідей на конференціях.

На базі кафедри неодноразово проводилися Всеукраїнські студентські олімпіади з політології, міжнародні науково-практичні конференції, де студенти кафедри виборювали призові місця. Також на кафедрі працює ряд наукових проблемних груп, студенти-члени яких беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах, міжвузівських наукових конференціях. Спільними зусиллями викладачів та студентів при кафедрі політичних наук створено дискусійний клуб «Політолог», в рамках якого практикуються проведення круглих столів, конференційних засідань, політичних студій, зустрічей з відомими громадсько-політичними діячами, науковцями та журналістами тощо.

Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України , Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького  НАН України та ін. Вагомою є участь кафедри в діяльності Академії політичних наук України (професори О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, Б.І.Андрусишин, І.М. Варзар – академіки УАПН). Професори О.В.Бабкіна і В.П.Горбатенко є членами навчально-методичних комісій Міністерства освіти і науки України з розробки стандартів спеціальності «Політологія». Також кафедра політичних наук підтримує тісні зв’язки з науковими та освітніми установами зарубіжних країн. Завідувач кафедри, професор О.В. Бабкіна є членом Міжнародної кадрової академії. Кафедрою було укладено угоду про співробітництво з Інститутом політології Опольського університету (Польща). За редакцією професора кафедри, доктора політичних наук Горбатенка В.П. видається спільне українсько-польське наукове видання «Studio politologia Uckraino-Polona», членом редколегії якого є Бабкіна О.В. Кафедра надає постійну методологічну і методичну допомогу філії нашого університету (Вищій соціально-економічній школі) в Празі (Чеська республіка). Аспіранти кафедри беруть участь у щорічних міжнародних наукових конференціях Прешівського університету (Словаччина), а також виступають на міжнародних науково-практичних конференціях, що проводять університети Чехії, Болгарії та Росії. Значна кількість випускників працюють у Верховній Раді України, Раді національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Президента України, інших органах державної влади. Деякі з них є депутатами місцевого рівня, аналітиками фондів, працюють у політичних партіях, громадських організаціях, на викладацькій роботі.

Список

основних наукових праць

викладачів кафедри політичних наук

1.                 Політологія [Текст]: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 1998. – 368 с.

2.           Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 240 с.

3.                 Політологія [Текст] : посібник / ред.: О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко. – К. : ВЦ «Академія2, 2000. – 368 с.

4.                 Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2001. – 528 с.

5.                 Політологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / ред.: О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 528 с.

6.                 Політологія [Текст]: підручник для студ. вищих навч. закладів / ред. О. В. Бабкіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 528 с.

7.                 Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

8.           Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2005. – 152 с.

9.           Політологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / За ред.: О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 568 с.

10.       Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.

11.       Горбатенко В.П. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти / За ред. В.П. Горбатенка: Монографія. – К.: ТОВ «Вид-во Юридична думка», 2006. – 248 с.

12.       Бебик В.М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика: навч. посібник / В.М. Бебик, С.О. Шергін, Л.О. Дегтерьова. – К.: Університет «Укараїна», 2006. – 208 с.

13.       Дмитренко М.А. Становлення політичної системи в Україні. – К.: НКЦ СБ України, 2006. – 268 с.

14.       Дмитренко М.А. Формування політичної культури суспільства в трансформаційний період: Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 192 с.

15.       Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України: Монографія. – К.: Знання Україні, 2006. – 348 с.

16.       Варзар І.М. Політолого-етнологічні проблеми розвитку сучасної України / За наук. ред. І.М. Варзаря. – К.: МАУП, 2007. – 388 с.

17.       Зеленько Г.І. Політична «матриця»громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. – К.: Знання України, 2007. – 336 с.

18.            Політологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / ред.: О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

19.       Остапенко М.А. Політична культура суспільства : Навч. посіб. – К.: МАУП, 2008 – 96 с.

20.       Дмитренко М. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції. Монографія. – К.: Знання України, 2008. – 546 с.

21.       Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П.Горбатенка. – К.: ВЦ ”Академія”, 2008. – 472 с.

22.       Ващенко К.О. Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні / К.О. Ващенко. – К.: Логос, 2008. – 288 с.

23.       Політична аналітика в системі публічного управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Сьомін, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2008. – 284 с.

24.       Лекції з політології: Навчально-методичний посібник / ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Випуск 1. – 332 с.

25.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2009. – Випуск 1. – 158 с.

26.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2009. – Випуск 2. – 118 с.

27.       Варзар І.М. Політична етнологія в теоретичних і методичних аспектах та інтерпретаціях. Авторський науково-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 88 с.

28.       Варзар І.М. Авторський теоретичний спецкурс «Соціально-правова держава: історіологія теоретичної концепції». Навчально-методичні матеріали на допомогу викладачу та студенту. – К., 2009. – 31 с.

29.       Політологія : наука і навчальна дисципліна: підручник: гриф МОН України / В. М. Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 496 с.

30.       Дмитренко М.А. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації й інформаційної революції [Текст] / М.А. Дмитренко; М-во освіти і науки України, НПУ імені М.П. Драгоманова, Ін-т досл. Проблем держа. Безпеки. – К.: Знання України, 2009. – 339 с.

31.       Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб \ С.О. Телешун. – Севастополь: Вид-ць Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.

32.            Підручник [Текст]: підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенко. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 568 с.

33.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск 3. – 212 с.

34.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск 4. – 220 с.

35.       Варзар І.М. Науково-методичні та навчально-педагогічні матеріали до авторського теоретичного курсу «Міжнародна соціально-політична інтеграція». – Вид. 2-е, доп-не. – Київ. – 2010. – 40 с.

36.       Державна політика розвитку підприємництва в Україні: навчальний посібник / авт.: К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.М. Кампо, Е.М. Лібанова. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 306 с.

37.       Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О.М.Мироненко, В.П.Горбатенко. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 456 с. (Серія «Альма-матер»).

38.       Дмитренко М. Інноваційні стратегії розвитку України: політичний контекст. Монографія. – К.: Університет "Україна", 2010. – 504 с.

39.       Дмитренко М. Лекції з політології. Випуск 3. Інститут президенства. − К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. − 289 с.

40.            Лекції з політології: Навчально-методичний посібник / ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 2. – 332 с.

41.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 5. – 135 с.

42.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 6. – 140 с.

43.            Варзар І.М. Політична етнологія. Пропедевтичний курс. Авторський підручник. – К.: Персонал, 2011. – 354с

44.       Політологія для вчителя: навчальний посібник для студ. педагогічних ВНЗ / авт. : К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко, Т. В. Андрущенко, О.С. Дмитренко, C. П. Дмитренко, доц. Жабінець Н.В., І. А. Семенець-Орлова, В. В. Туренко [та ін.] ; за ред. К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.

45.       Вибори і виборчі системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Климкова, М. А. Остапенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К. : Персонал, 2011. - 159 с.

46.       Основи публічної політики та управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2011. – 312 с.

47.       Дмитренко М. Політична система України. Монографія. − К.: ВДК «Університет «Україна», 2011. – 820 с.

48.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 7. – 135 с.

49.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 8. – 88 с.

50.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 9. – 131 с.

51.       Ващенко К.О. Соціальний діалог в державному управлінні: навч. посіб. / К.О.Ващенко, Р.А.Колишко, О.В.Мірошниченко, О.М.Петроє, В.П.Трощинський; за ред. О.В.Мірошниченка. – К.: НАДУ, 2012. – 300 с.

52.       Остапенко М.А. Політичний плюралізм: нестабільність демократії та пошуки соціальної рівноваги: монографія / М.А. Остапенко; НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 350 с.

53.       Волянюк О.Я. Суспільна пам'ять і політика: мистецтво можливого [Монографія] / О.Я. Волянюк. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 172 с.

54.       Дмитренко М.А. Лекції з політології: основи конституційного праваУкраїни: навчально-методичний посібник / М.А. Дмитренко; НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 372 с.

55.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 10. – 129 с.

56.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 11. – 120 с.

57.       Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 12. – 152 с.

58.       Ващенко К.О. Зовнішні пріоритети України та нові моделі стратегічного партнерства: навч.-метод. матеріали / К.О.Ващенко, Р.В.Войтович; упор. Н.В.Ясько. – К.: НАДУ, 2013 – 60с.

 

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ