Грунтовно вивчивши основи політології, випускник, зрештою, має відчути себе повноцінним громадянином, реальним творцем справжньої демократії. Ф.Рудич

Монографії та підручники

Список монографій та підручників з грифом МОН, виданих за 5 років співробітниками кафедри політичних наук Інституту політології і права

ФІО

Назва

Рік видання

Бабкіна О. В.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділи 1.1, 1.5).

2008

Бебик В. М.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділи 6.3, 6.4).

2008

Бебик В. М.

Бебик, В. М. Політологія : наука і навчальна дисципліна: підручник: гриф МОН України / В. М. Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 496 с.

2009

Ващенко К. О.

Державна політика розвитку підприємництва в Україні: навчальний посібник / авт.: К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.М. Кампо, Е.М. Лібанова. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 306 с.

2010

Ващенко К. О.

Політологія для вчителя: навчальний посібник для студ. педагогічних ВНЗ / авт. : К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко, Т. В. Андрущенко, О.С. Дмитренко, C. П. Дмитренко, доц. Жабінець Н.В., І. А. Семенець-Орлова, В. В. Туренко [та ін.] ; за ред. К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.

2011

Горбатенко В. П.

Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П.Горбатенка. – К.: ВЦ ”Академія”, 2008. – 472 с. (Серія ”Альма-матер”). (розділи 1.1, 3.3).

2008

Горбатенко В. П.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер).(розділи 1.2, 1.6, 5.2, 6.6).

2008

Горбатенко В. П.

Мироненко О.М., Горбатенко В.П. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О.М.Мироненко, В.П.Горбатенко. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 456 с. (Серія «Альма-матер»).

2010

Горбатенко І. А.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділ 1.7).

2008

Зеленько Г. І.

Зеленько Г. І., Політична еліта в країнах Центрально-Східної Європи / Політика в особах. Монографія. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2008. - С. 321 – 342.

2008

Зеленько Г. І.

Зеленько Г. І., Формування і забезпечення діяльності політичної партії / Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 135 – 155.

2008

Зеленько Г. І.

Зеленько Г. І., Політична участь як показник якості політичного режиму / Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 156 – 169.

2008

Климкова І. І.

Климкова І. І. Вибори і виборчі системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Климкова, М. А. Остапенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К. : Персонал, 2011. - 159 с.

2011

Козенюк А. І.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с. (Альма-матер). (розділ 3.5).

2008

Остапенко М. А.

Климкова І. І. Вибори і виборчі системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Климкова, М. А. Остапенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К. : Персонал, 2011. - 159 с.

2011

Семенець-Орлова І. А.

Політологія для вчителя: навчальний посібник для студ. педагогічних ВНЗ / авт. : К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко, Т. В. Андрущенко, О.С. Дмитренко, C. П. Дмитренко, доц. Жабінець Н.В., І. А. Семенець-Орлова, В. В. Туренко [та ін.] ; за ред. К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.

2011

Телешун С.О.

Телешун С. О. Політична аналітика в системі публічного управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Сьомін, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2008. – 284 с.

2008

Телешун С.О.

Телешун С. О. Міжнародна інтеграція: навчальний посібник [уклад. І.В.Артьомов, В.Д.Бакуменко, О.М.Ващук та ін.]. – Ужгород.: Ліра, 2009. – 472 с.

2009

Телешун С.О.

Телешун С. О. Основи публічної політики та управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2011. – 312 с.

2011

Статті доктора політичних наук Бабкіної О.В. за 2012 рік

1. Бабкіна О. В. Розвиток політології як науки та навчальної дисципліни: досвід національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / О. В. Бабкіна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / голов. ред. О.В.Бабкіна. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 7. – С. 5–9.

2. Бабкіна О. В. Рецензія на монографію картунова О. В. «Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій» / О. В. Бабкіна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / голов. ред. О.В.Бабкіна. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 8. – С. 84–87.

3. Бабкіна О. В. Держава і громадянське суспільство: механізм стримувань і противаг / О. В. Бабкіна // Міжнародна наукова конференція «восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства» 10-11 жовтня 2012 р. – (0,7 д.а. у друці).

4. Бабкіна О. В. Двадцять років політичної освіти в нашому університеті / О. В. Бабкіна // Міжнародна студентська науково-практична конференція «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття», травень 2012 року, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – (0,1 д. а. у друці).

5. Бабкіна О. В. Двадцять років політичної науки у вищих навчальних закладах України / О. В. Бабкіна // Конгрес політологів України «Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку» 18 травня 2012 року, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2012. – (0,7 д.а. у друці).

6. Бабкіна О. В. Транзитологія; Транспарентність; Ультиматум; Суб’єкти і об’єкти політики; Суспільний договір; Демократії теорії; Рівність; Поліархія; Патронаж; Партикуляризм; Політична наука (11 статей) // Політична енциклопедія. – К.: Парламентське видавництво, 2012 р. – (1, 62 д.а.).

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ